Saturday, 19 July 2014

Burney

WOTA LDO-075
Using Alinco DJ-G7 and Nagoya NA771 antenna.

10m

TimestampCallMHzSNRDriftGridPwrReporterRGridkmaz
 2014-07-19 10:00  M1AVV  28.126165  -6  0  IO84ic  5  LB9YE  JP54  1402  29 
 2014-07-19 10:00  M1AVV  28.126148  -27  0  IO84ic  5  OZ7IT  JO65df  1008  77 
 2014-07-18 14:40  M1AVV  28.126160  +4  0  IO84ic  5  DB0ZDF  JN49cx  909  116 
 2014-07-18 14:40  M1AVV  28.126148  -18  0  IO84ic  5  DL4MFC  JN58qb  1221  117 
 2014-07-18 14:40  M1AVV  28.126154  -8  0  IO84ic  5  DK6UG  JN49cm  939  118 
 2014-07-18 14:40  M1AVV  28.126151  0  0  IO84ic  5  DF2LV  JO44rs  827  80 
 2014-07-18 14:40  M1AVV  28.126160  -2  0  IO84ic  5  DK0SC  JN59mf  1124  113 
 2014-07-18 11:40  M1AVV  28.126152  -15  1  IO84ic  5  LA3JJ  JO59bh  1000  49 
 2014-07-17 18:24  M1AVV  28.126137  -19  0  IO84ic  5  G4HZW  IO83uh  110  143 
 2014-07-13 09:58  M1AVV  28.126194  -18  0  IO84ic  5  F1AYO  JN33bd  1399  147 
 2014-07-13 09:58  M1AVV  28.126146  -21  0  IO84ic  5  HB9TPL  JN36sc  1176  135